Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku

Rada Rodziców przy MDK stanowi reprezentację ogółu rodziców uczestników zajęć. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem placówki, Radą Pedagogiczną i Radą Młodzieży w realizacji zadań placówki.

Do zadań Rady Rodziców w szczególności należy:

  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania działalności MDK;
  2. podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków pracy placówki;
  3. udzielanie fachowego doradztwa w sprawach remontów i modernizacji placówki oraz zakupu sprzętu i konserwacji urządzeń;
  4. współpraca w realizowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych placówki.

W celu wspierania działalności statutowej placówki, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek uczestników zajęć oraz z innych źródeł.

Wpłaty na Radę Rodziców można przekazywać bezpośrednio w sekretariacie MDK lub przelewem na konto bankowe:

Rada Rodziców przy MDK w Białymstoku ul. Warszawska 79 A

PKO BP I O/Białystok

75 1020 1332 0000 1302 0026 0695

W tytule wpłaty należy wpisać nazwę pracowni,  imię i nazwisko instruktora oraz imię i nazwisko dziecka

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku