O pracowni...

„Programowanie uczy jak myśleć”
      Steve Jobs

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem robota Photon i kodowania na dywanie. Na spotkania z nową technologią  zapraszamy dzieci w wieku  6 -7 lat.

Nauka programowania i kodowania posiada wiele walorów i niesie ze sobą wiele korzyści:

●    Rozwijanie umiejętności krytycznego, logicznego myślenia i wnioskowania.
●    Kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji.
●    Kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania.
●    Ustalanie położenia przedmiotów.
●    Doskonalenie umiejętności współdziałania w parach/w zespołach.
●    Zdobycie umiejętności tworzenia prostych algorytmów, programów, gier, animacji.
●    Rozwijanie intuicji, wyobraźni i wnioskowania.
●    Rozwijanie kompetencji społecznych.

Photon to pierwszy na świecie interaktywny robot, który rozwija się razem z dzieckiem. Uczy podstaw programowania, pokazuje najnowsze technologie oraz rozwija logiczne myślenie i kreatywność. Wszystko to w najbardziej atrakcyjnej i jednocześnie prostej formie – poprzez zabawę!

Interaktywnym robotem edukacyjnym, który poprzez aplikację mobilną oraz powiązane z nią doświadczenia i eksperymenty wprowadza dzieci w świat nowych technologii.

Zabawa w programowanie świetnie współgra z celami, które osiągam wprowadzając dzieci w świat algorytmiki:

- Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
- Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
- Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Zajęciami z kodowania i programowania wspomagamy następujące obszary:
- Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
- Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
- Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
- Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku